แผนยุทธศาสตร์


๑. การพัฒนาระบบการนำองค์กร 
    - จัดให้มีการบริหารจัดการเชิงรุก โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะข้อมูล
      ความต้องการของสังคมเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
    - สร้างระบบการพัฒนาและประเมินศักยภาพผู้บริหาร สภา และบุคลากรทุกระดับเพื่อให้มีคุณภาพคุณลักษณะ/และ
      สมรรถนะในระดับที่พร้อมปฏิบัติงาน
    - สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

๒. การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
    - อาจารย์และบุคลากรมีจำนวนเพียงพอ  มีคุณภาพ และศักยภาพตรงกับความต้องการในการผลิตบัณฑิต 
    - อาจารย์มีคุณสมบัติสำคัญ ๔ ประการ คือ 
       ๑) มีคุณธรรมและมีความเป็นครู  
       ๒) มีทักษะศิลปะและประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้                     
       ๓) มีทักษะภาษา และเทคโนโลยี  
       ๔) มีทักษะในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    - บุคลากรมีจำนวนเพียงพอ มีจิตบริการ มีคุณภาพ และสมรรถนะตรงตามภาระงาน และมีจิตอาสา
    - สร้างเครือข่ายการพัฒนา คณาจารย์ และบุคลากรร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับชาติ ประชาคมอาเซียน และ
      ระดับโลก

๓. การผลิตบัณฑิตคุณภาพ
    - พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพโดยมีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
      อุดมศึกษา เน้นให้มีคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะวิชาการ มีทักษะทางภาษา และเทคโนโลยี มีจิตอาสา
      สู้งาน/รักงาน และมีทักษะการทำงาน มีความสามารถในการปรับตัว ให้เข้ากับสภาพงาน สังคมที่เปลี่ยนแปลง 
      และบริบทของอาเซียน และนานาชาติ 

    - ประเมินติดตามบัณฑิต หลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
    - พัฒนาบัณฑิตอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสาขาอื่นๆ ในโครงการช้างเผือก

๔. การบริหารงบประมาณ/การเงินสู่ความเป็นเลิศ
    - ใช้ข้อมูลทางการเงิน / ต้นทุนต่อหน่วย คุณภาพ (Quality Unity  Cost) ในการบริหารจัดการทางการเงิน
    - ระดมทรัพยากร และงบประมาณจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านภาษา วิจัยและการผลิตบัณฑิต
    - การสร้างกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (BSRU Fund)

๕. การสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัย วิชาการ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา
    - ระดมผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่างๆ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ร่วมสร้างองค์
      ความรู้ นวัตกรรม และงานวิจัย เพื่อผลักดันมาตรฐานประชากรของมหาวิทยาลัย

    - พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม อาเซียนศึกษา ภาษานานาชาติ และศูนย์กลางการวิจัย

๖. การบริการวิชาการสู่ชุมชนทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียน และนานาชาติ
    - พัฒนาองค์ความรู้ และบุคลากรที่มีคุณภาพ และศักยภาพที่สามารถบูรณาการสู่การให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
    - พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนที่เชื่อมโยงบูรณาการ กับพันธกิจด้านต่างๆ อีกทั้งการจัดระบบงบประมาณ/การเงิน
      และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และนานาชาติ โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ : การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
      ภาษาอังกฤษ , การพัฒนาศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ : BSRU TEST  ฯลฯ

๗. การจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานด้านต่างๆ
    - พัฒนาระบบในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกมาตรฐานวิชาการ การวิจัย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน
      เพิ่มประสิทธิภาพของงาน และลดความเสี่ยงในการทำงาน

    - ใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การเข้าถึงความรู้ จากทุกมุมโลก