สำนักโรงเรียนสาธิต


ข้อมูลเบื้องต้น
    สำนักโรงเรียนสาธิตประกอบด้วยสามหน่วยงานย่อย ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรียนมัธยมสาธิต สำนักโรงเรียนสาธิตส่งเสริมและเร่งรัดการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพโดยเน้นทักษะกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น เป็นแหล่งทดลอง ค้นคว้า และวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา และยังเปิดโอกาสให้นิสิตปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือให้นักศึกษาได้สังเกตการสอนและฝึกสอน ก่อนที่จะไปประกอบอาชีพจริง และเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางด้านการศึกษา

ข้อมูลติดต่อ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๕๖๐๐
เว็บไซต์ :