สถาบันภาษา


ข้อมูลพื้นฐาน
    สถาบันภาษาตั้งอยู่  ณ  อาคาร  11  ชั้น  4

ข้อมูลติดต่อ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ 
เว็บไซต์ : http://ili.bsru.ac.th