บัณฑิตวิทยาลัย


เว็บไซต์ : http://grad.bsru.ac.th

ข้อมูลพื้นฐาน
    บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ ชั้น ๕ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ทัต บุนนาค อาคาร ๑๑) เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจหลายสาขาวิชา และมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ นิสิต นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว สามารถเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่สนใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จนถึงระดับปริญญาเอก

ข้อมูลติดต่อ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๑๐ , ๑๘๑๓