ครุศาสตร์เว็บไซต์ : http://edu.bsru.ac.th

ปรัชญา 

    สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลกาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ 
    ๑. จัดการเรียนการสอน พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
    ๒. วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
    ๓. บริการวิชาการแก่สังคม
    ๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    ๕. ผลิต พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

พันธกิจ
    ๑. จัดการเรียนการสอน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
    ๒. วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
    ๓. บริการวิชาการแก่สังคม
    ๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    ๕. ผลิต พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

วัตถุประสงค์
    ๑. เพื่อผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
    ๒. ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
    ๓. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
    ๔. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้มีความเข้มแข็งและสืบทอดโดยครูสู่คนรุ่นหลัง
    ๕. ส่งเสริมให้มีการผลิต พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สีประจำคณะ
    สีแสด 

ที่ตั้ง
อาคาร ๓๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๕๐๐๐ - ๕๐๐๓ โทรสาร : ๐๒-๔๗๒-๕๗๑๒