มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


เว็บไซต์ : http://human.bsru.ac.th

ปรัชญา
    มนุษย์ย่อมมุ่งไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศาสตร์ ศิลป์ และคุณธรรม 

วิสัยทัศน์ 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีศักยภาพทางวิชาการเป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยว ชาญทางวิชาชีพ เป็นเลิศด้านภาษา เติมเต็มคุณค่าจริยธรรม น้อมนำจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 

พันธกิจ
    ๑. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สมบูรณ์พร้อมออกไปสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ
    ๒. สร้างและพัฒนาพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
    ๓. บริการสรรพวิชาการที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในรูปแบบต่างๆ แก่ท้องถิ่นและชุมชน
    ๔. สนับสนุนการสร้างงานวิจัยและสร้างความเป็นผู้นำด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
    ๕. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสืบทอดความเป็นไทยให้ดำรงอยู่ตลอดไป

วัตถุประสงค์
    ๑. เผื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพ เชี่ยวชาญเชิงภาษา และเติมเต็มคุณค่าด้านคุณธรรม
    ๒. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างทั่วถึง
    ๓. เพื่อทำนุบำรุง อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
    ๔. เพื่อเป็นฐานหลักแห่งการเรียนรู้ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

สีประจำคณะ
    สีเขียว

ที่ตั้ง
อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย อาคาร ๒๗ ชั้น ๓,๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๒๐๐๐ - ๒๑๐๐ โทรสาร ๐๒-๔๖๖-๖๕๓๙