วิทยาการจัดการ


เว็บไซต์ : http://ms.bsru.ac.th

ปรัชญา
    ความคิดกว้างไกล ใฝ่รู้คู่จริยธรรม ชี้นำพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์
    คณะวิทยาการจัดการ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ มีทักษะด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาสังคม

พันธกิจ
    ๑. ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเป็น ผู้ประกอบการ
        สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ด้านนิเทศ
        ศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
        องค์การ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่มีคุณค่าต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
    ๒. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และท้องถิ่น
    ๓. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
    ๔. สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นิสิตและนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่ดีของสังคม
    ๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย

สีประจำคณะ
    สีฟ้า

ที่ตั้ง
สำนักงานชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
(อาคาร ๗)
๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
โทร. ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๐