วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เว็บไซต์ : http://sci.bsru.ac.th

ปรัชญา 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคน เศรษฐกิจ เสริมสร้างชาติให้มั่นคง เจริญก้าวหน้า

วิสัยทัศน์ 
    ผลิตบัณฑิต สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีคุณภาพอาเซียน

พันธกิจ
    การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
    ๑. พัฒนาความสามารถทางสติปัญญา และความคิดทางวิทยาศาสตร์ อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้า ทางวิชาการและองค์
        ความรู้
    ๒. สร้างนักวิทยาศาสตร์ระดับวิชาชีพขั้นสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ
    ๓. เป็นแหล่งวิชาการและข้อมูลที่จะสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและประเทศ
    ๔. พัฒนาคนให้พร้อมด้วยคุณภาพ จริยธรรม อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
    ๕. พัฒนาคนให้มีความสามารถในการใช้ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

สีประจำคณะ
    สีเหลือง

ที่ตั้ง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร ๙ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐         
โทร. ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๓๐๐๐ , ๓๐๐๒ โทรสาร ๐๒-๔๗๒-๕๗๑๔ ต่อ ๒๒