ทำเนียบผู้บริหาร


        เอ.ซี.คาร์เตอร์
    พ.ศ.๒๔๓๙ - ๒๔๔๖

  หลวงบำเหน็จวรญาณ
   พ.ศ.๒๔๔๖ - ๒๔๔๗

     ขุนวิเทศดรุณการ
   พ.ศ.๒๔๔๘ - ๒๔๕๘

    พระประมวลวิชาพูล
    พ.ศ.๒๔๕๘ - ๒๔๗๐

       พระปวโรฬาร
   พ.ศ.๒๔๗๐ - ๒๔๗๒

    พระยาวิเศษศุภวัตร์
   พ.ศ.๒๔๗๓ - ๒๔๘๐

  หลวงทรงวิทยาศาสตร์
   พ.ศ.๒๔๘๑ - ๒๔๘๒

        หลวงภารสาร
    พ.ศ.๒๔๘๓ - ๒๔๙๑

  นายจรูญ วงศ์สายัณห์
   พ.ศ.๒๔๙๑ - ๒๔๙๙

หลวงบุญปาลิตวิชาสาสก์
    พ.ศ.๒๔๙๙ - ๒๕๐๐

   นายสวัสดิ์ สิงหพงษ์
    พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๐๑

   นายโชค สุคันธวณิช
    พ.ศ.๒๕๐๑ - ๒๕๐๔

   นายพร ทองพูนศักดิ์
   พ.ศ.๒๕๐๔ - ๒๕๐๘

        นายศิริ ศุขกิจ
    พ.ศ.๒๕๐๘ - ๒๕๑๑

     นายจรูญ มิลินทร์
    พ.ศ.๒๕๑๑ - ๒๕๑๘

  ม.ร.ว.ทวีโภค เกษมศรี
    พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๒๑

   นายบุญเลิศ ศรีหงส์
   พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๘

   รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง
   พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๓๒

   รศ.ฉลอง ภิรมย์รัตน์
   พ.ศ.๒๕๓๒ - ๒๕๓๖

   รศ.สันต์ ธรรมบำรุง
   พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๔๖

   รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน
  พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๕

 รศ.ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย
   พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา
   
พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗