คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย มหาบรรพต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว
รองศาสตราจารย์ ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ฟุ้งขจร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายัณ พุทธลา
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน
อาจารย์ มรกต ภู่ทอง


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที (คณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร สกุลกิม (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา อมร (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์ (รองคณบดี)
อาจารย์ ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา (รองคณบดี)
อาจารย์ วนิดา ชื่นชัน (รองคณบดี)

คณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ (คณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา (รองคณบดี)
ผู้ช่วยดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ (รองคณบดี)
อาจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี (รองคณบดี)
อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง (รองคณบดี)
อาจารย์วิเชียร ทุวิลา (รองคณบดี)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน (คณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช (รองคณบดี)
อาจารย์ กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ (รองคณบดี)
อาจารย์ วรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย (รองคณบดี)
อาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช (รองคณบดี)
อาจารย์ อภิญญา หนูมี (รองคณบดี)

คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข (คณบดี)
อาจารย์ สุเมธ ใจเย็น (รองคณบดี)
อาจารย์ ภัทิรา มาศมาลัย (รองคณบดี)
อาจารย์ วรศิริ ผลเจริญ (รองคณบดี)
อาจารย์ อดิเรก วัชรพัฒนกุล (รองคณบดี)
อาจารย์ ณัฐพนธ์ เกษสาคร (รองคณบดี)

บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด (คณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาปี คงอินทร์ (รองคณบดี)
อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ (รองคณบดี)
อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี (รองคณบดี)
อาจารย์ ชัชศรัณย์ จิตคงคา (รองคณบดี)

วิทยาลัยการดนตรี

อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ (คณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมรินทร์ แรงเพ็ชร (รองคณบดี)
อาจารย์ จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน (รองคณบดี)
อาจารย์ สมภาศ สุขชนะ (รองคณบดี)

สำนักงานอธิการบดี

นางสาว วรรณดี อัศวศิลปกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
นาง บุษบงค์ วงษ์พันทา (ผู้อำนวยการกองกลาง)
นาง บุญเพ็ญ หงษ์ทอง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
นาย สุวิทย์ มุดทะเล (ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ)
นาย อภิชาติ สิงห์ชัย (รักษาการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ บัวทอง (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ อารียา จุ้ยจำลอง (รองผู้อำนวยการ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ (รองผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติขร โสภณาภรณ์ (รองผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ สรสินธุ์ ฉายสินสอน (รองผู้อำนวยการ)

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

อาจารย์ ธีรถวัลย์ ปานกลาง (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิดศิริ นิลผาย (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ขวัญชัย ช้างเกิด (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ธนกร สรรย์วราภิภู (รองผู้อำนวยการ)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางสาว อรุณี คู่วิมล (ผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ สุรินทร์ ผลงาม (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ (รองผู้อำนวยการ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เผด็จ ก๋าคำ (ผู้อำนวยการ)
อาจารย์ วรรณรุจ มณีอินทร์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ หทัยรัก ตุงคะเสน (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ จักฤษณ์ พนาลี (รองผู้อำนวยการ)

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ (ผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ขวัญนภา วัจนรัตน์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ธีราพร ปฏิเวธวิทูร (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ (รองผู้อำนวยการ)

สำนักคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม (ผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ นิศากร เถาสมบัติ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ (รองผู้อำนวยการ)

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

อาจารย์ พรรณา พูนพิน (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์มนัสวี พัวตระกูล (รองผู้อำนวยการ)

สำนักโรงเรียนสาธิต

อาจารย์ ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ อัมพร เลิศณรงค์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ สิริชัย เอี่ยมสอาด (รองผู้อำนวยการ)

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก (รักษาการผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ปณิตา แจ้ดนาลาว (รองผู้อำนวยการ)


**ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561