คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผศ.ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
ประธานกรรมการ


นายจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ


นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายชาญชัย โชคอำนวยกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


พ.ต.อ.ฐาประวิชญ์ อินทะชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายดุสิต ปิยะทัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายทำนาย ราชโคตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพล.ร.ต.ธีรัช หทยีช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายประสาร เรืองสุขอุดม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ.ดร.วสันต์ บุญลิขิต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวันชัย ยุกแผน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายศักดิ์ชัย สมบูรณ์วินิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสนิท จรอนันต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมปอง สิงห์ชู
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมพงษ์ สุวรรณคู
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมพร ทิมแสง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


พล.ท.อิสระ วัชรประทีป
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายอิสรากร สุวรรณทิพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายศุภกิจ อาจวิชัย
กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต


นายบันเทิง แผ่นงาม
กรรมการจากประธานสภานิสิต


นายวัชศักดิ์ จันทรกูล
กรรมการจากนายกองค์การบริหาร น.ศ.
นายธีระ ภิรมย์พงษ์
กรรมการจากประธานสภานักศึกษาข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘