สภามหาวิทยาลัย


เว็บไซต์ : http://uc.bsru.ac.th


หน้าที่สภามหาวิทยาลัย

    (๑) กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาการวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
          แก่สังคมการผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
          ทรัพยากรธรรมชาติ
    (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย เป็นผู้
          ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและ
ข้อบังคับสำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้
    (๓) กำกับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล
          การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
    (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
    (๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิต วิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก
          ศูนย์ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการ หรือ
          หน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว
    (๖) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ
    (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
    (๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
          มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
    (๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการศูนย์
          หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
          รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ
    (๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
    (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
    (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
            ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฏหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
    (๑๓) พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
            พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
    (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง
            เรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
    (๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการ
            เสนอและ
อาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่
            ของสภามหาวิทยาลัยได้
    (๑๖) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจ 
            ร่วมกันกับสถาบันอื่น
    (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

ข้อมูลติดต่อ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๒ , ๑๗๒๓
สถานที่ตั้ง : อาคาร ๖ ชั้น ๑๔


  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

 • ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา

กรรมการผู้แทนบริหาร

 • รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
 • ผศ.สมหมาย มหาบรรพต
 • ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
 • ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

 • ผศ.ดร.มณีนาถ แก้วเนียม
 • ผศ.ดร.กัมพล เชื้อแถว
 • อาจารย์วิกรม ศุขธณี
 • อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 • ผศ.ทองเอม สุ่นสวัสดิ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 • ผศ.นุกูล แก้วเนียม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 • ผศ.พิษณุ บางเขียว                               เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์                      ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 • อาจารย์อภิญญา หนูมี                            ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙