สภาวิชาการ


สภาวิชาการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 

    (๑) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ กำหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษา
          ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
    (๒) พิจารณาเสนอดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา
    (๓) พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
          ประกาศนียบัตร
    (๔) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม และการยุบเลิกคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
          อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการเสนอแบ่งส่วนราชการหรือส่วนงานในหน่วยงานดังกล่าว
    (๕) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
    (๖) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
    (๗) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอง
          ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ
    (๘) แสวงหาวิธีการที่จะทำให้การศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การปรับปรุง การถ่ายทอดและพัฒนา
          เทคโนโลยี การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและส่งเสริม วิทยฐานะครู การอนุรักษ์สิ่ง
          แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เจริญยิ่งขึ้น
    (๙) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกำลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การทำข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย
          ในความร่วมมือทางวิชาการ ประสานการใช้บุคลากร ทรัพยากรและความชำนาญร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ของ
          มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
    (๑๐) พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
    (๑๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
    (๑๒) ให้คำปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
    (๑๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่
            ของสภาวิชาการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

สภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Bansomdejchaopraya Rajabhat University : BSRU)

โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ 

  คณะกรรมการสภาวิชาการผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา
ประธานสภาวิชาการ


ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ศ.ดร. สุมาลี สังข์ศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ดร ณรงชัย ปิฎกรัชต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ.ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายประวิน พัฒนะพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที
กรรมการผู้แทน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รศ.ดร.สุนันทา เลาหนันทน์
กรรมการผู้แทน
คณะวิทยาการจัดการ


ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
กรรมการผู้แทน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
กรรมการผู้แทน
คณะครุศาสตร์


ดร.สุภาพร ศรีหามี
กรรมการผู้แทน
บัณฑิตวิทยาลัย


ผศ.อัมรินทร์ แรงเพ็ชร
กรรมการผู้แทนวิทยาลัยการดนตรี


รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอรุณี คู่วิมล
ผู้ช่วยเลขานุการ


ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘