สภาคณาจารย์และข้าราชการ


ก่อตั้งตามข้อบังคับสภาคณาจารย์และราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี ๒๕๔๗  
สภาคณาจารย์และข้าราชการมีบทบาทหน้าที่ ดูแลความเป็นอยู่ของบุคลากรและคณาจารย์ ข้อเสนอแนะ มาตรฐานทางวิชาการ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณของคณาจารย์และข้าราชการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Bansomdejchaopraya Rajabhat University : BSRU)

โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐
เว็บไซต์ : สภาคณาจารย์และข้าราชการ
อีเมล์ : bsru_senate@hotmail.com